Monday, May 27, 2013

Assar Lindbeck: Sweden cannot afford unlimited immigration.

Assar Lindbeck has been Sweden’s most influential economist during the post-war era, often referred to as “The Nestor of Economics in Sweden”. Lindbeck was a leading member of the Nobel Prize committee 1969-1994. Though a Social-Democrat, he was instrumental in awarding the prize to at the time politically controversial choices Friedrich Hayek and Milton Friedman. Most of the economic reforms that Sweden has carried out in recent decades are based on his “Lindbeck Commission”.

In a bombshell interview by Paulina Neuding in the Magazine Neo, he discusses the economics of open borders (in Swedish).
Assar Lindbeck points out that it is clear” that Sweden cannot have open borders, since the welfare state cannot afford the strain of unlimited immigration.
 

Under våren har det pågått en debatt om invandringens ekonomiska effekter, där man bland annat från centerpartistiskt håll har hävdat att fri invandring skulle vara en ekonomisk vinstaffär för Sverige. Hur ser du på det?

– Alltså, låt mig först säga att invandring har berikat Sverige i många avseenden. Det är bara att se på den svenska kultursektorn, hur många framstående invandrare vi har där. Det är också så att invandrare har lägre genomsnittsålder än svenskar, vilket ger en jämnare åldersfördelning i landet. Och det underlättar potentiellt finansieringen av våra äldre. Potentiellt.


– Men det förutsätter att människor kommer i arbete, och invandrare kommer i alltför låg utsträckning i arbete. Skälet är förstås att det är många fler nu som inte är arbetskraftsinvandrare och många som är lågutbildade. Och Sverige är inte särskilt väl rustat för att integrera stora grupper lågutbildade.
 

Varför inte?
 

– Det sammanhänger med att vi har höga ingångslöner. Vi har hög arbetslöshet bland lågutbildade svenskar, och vi har ingen fungerande bostadsmarknad eftersom den har förstörts av hyresregleringen. Så invandrare kommer till kommuner där de inte får arbete eller bostad. Och då får man inte de samhällsekonomiska vinster som man skulle kunna få av invandringen.
 

– Så slutsatsen är att en välfärdsstat av svensk typ med höga ingångslöner och en icke-fungerande bostadsmarknad – vi klarar inte hur stor invandring som helst utan att det blir stor arbetslöshet och socialbidragsberoende bland invandrare.

Hur bedömer du dagens situation i det avseendet?

 

– 60 procent av socialunderstödet går redan till invandrare. Invandrare har fem gånger så stor sannolikhet att leva på socialbidrag som en infödd. Så redan nu har vi problem. Det betyder att vi måste ha en reglerad invandring.
 

– Vi är ett rikt land med en välfärdsstat och vi är nio miljoner invånare i en värld där tre, fyra miljarder människor skulle betraktas som urfattiga. Det är klart ett sånt land inte kan ha fri invandring.
 

Klarar vi dagens nivåer?
 

– Det är en öppen fråga. Jag vet inte om vi gör det faktiskt. Det är en fråga om storlek och hastighet och eventuella ändringar av vårt mottagningsförhållande. Vi kan naturligtvis bli bättre på svenskundervisning och så vidare. Men det är marginellt i förhållande till storleken på problemet.
 

Du har myntat idén om insider-/outsidersamhället, där de som är inne i systemen, som har jobb och bostad, agerar på ett sätt som missgynnar outsiders. Ska segregationen förstås ur ett insider-/outsiderperspektiv?
 

– Ja, det är klart, vi är ett insider-/outsidersamhälle. Både på arbetsmarknaden och på bostadsmarknaden.
Vad kan man göra åt det?


– På arbetsmarknaden tror jag att lösningen ligger i att man inrättar lärlingssystem, för inom ett sådant kan även fackliga organisationer acceptera lägre ingångslöner. Sänka löner med lärlingssystem.


Och uppluckrad arbetsrätt?


– Ja, troligen det också.

– Det här med fri invandring, de som pläderar för det, de gör ett antagande om att lönenivån ska sänkas tillräckligt mycket för att människor ska få jobb. Men det ligger inte särskilt väl i linje med svenskt samhälle. Man kan inte göra om ett land hur som helst, det har sina normer och sina mål.


– Välfärdsstaten klarar inte vilken belastning som helst. Ska man då säga att man ska offra lönenivån för lågutbildade svenskar? Ska man göra på det viset att välfärdsstaten ska finansieras med dramatiskt höjda skattenivåer? Det tycks inte de som är anhängare av fri invandring bekymra sig över. Men det gör jag.

32 comments:

 1. Here is the output of Google Translate. It isn't that bad...

  "In the spring, there has been a debate about the economic effects of immigration, which, inter alia, from the centrist representation elsewhere have argued that unrestricted immigration would be a financial gain business for Sweden. How do you see it?

  - So, let me first say that immigration has enriched Sweden in many respects. Just look at the Swedish cultural sector, how many prominent immigrants we have there. It is also true that immigrants have lower average age than the Swedes, which gives a more even age distribution in the country. And it potentially facilitates the financing of our elders. Potential.

  - But it requires people to come to work, and immigrants coming in too low a degree to work. The reason is of course that there are many more now who are not migrant workers and many who are less educated. And Sweden is not particularly well equipped to integrate large groups of low-skilled.

  And why not?

  - It is related that we have high starting salaries. We have high unemployment among low-skilled Swedes, and we have no functioning housing market because it has been destroyed by rent control. As immigrants come to the municipalities where they do not get work or residence. And then you do not get the economic benefits that could be obtained from immigration.

  - So the conclusion is that the welfare of the Swedish type with high starting salaries and a non-functioning housing market - we can not know how big immigration anywhere without it becoming widespread unemployment and welfare dependence among immigrants.

  How do you assess the current situation in this regard?

  - 60 percent of the social assistance already goes to immigrants. Immigrants are five times as likely to live on welfare as a native. So now we have a problem. That means we must have a regulated immigration.

  - We are a rich country with a welfare state and we are nine million people in a world where three, four billion people would be considered totally impoverished. It is clearly one of those countries can not have free immigration.

  Can we handle the current levels?

  - It is an open question. I do not know if we do that actually. It's a matter of size and speed and any amendments to our reception ratio. We can of course be better at teaching Swedish and so on. But it is marginal in relation to the size of the problem.

  You have coined the idea of ​​insider-/outsidersamhället, where those who are inside the system, who have jobs and housing, act in a manner unfavorable to outsiders. Should segregation understandable from a insider-/outsiderperspektiv?

  - Yes, of course, we are a insider-/outsidersamhälle. Both the labor market and the housing market.
  What can you do about it?

  - In the labor market, I believe that the solution lies in the creation of apprenticeships, for within such can even trade unions accept lower starting wages. Lower wages, apprenticeship system.

  And loosened labor laws?

  - Yes, probably that too.

  - This thing about unrestricted immigration, those who argue for it, they make an assumption that the wage level is low enough for people to get jobs. But it is not very much in line with Swedish society. One can not make a country anyway, it has its norms and its goals.

  - The welfare state can not handle any load. Shall we say that you should sacrifice wages for low-skilled Swedes? Are you supposed to do in the way that the welfare state should be financed with dramatically increased tax rates? There seems to those who are supporters of free immigration to worry about. But I do. "

  ReplyDelete
 2. Good post about immigration it is very useful information

  UK Student Visa

  ReplyDelete
 3. Though economy is somehow stable, acquiring an income insurance is still a smart move.

  ReplyDelete
 4. Mr Lindbeck is one of the very few of a prominent position to voice an opinion in conflict with current immigration policies. Due to the overwhelming "politically correct" standard of conduct in media and politics few dare to voice any contrasting opinion like Lindbeck does in order to avoid social and career repression. See, there you are learning some new stuff about Sweden that is not always evident to a newcomer.

  ReplyDelete
 5. I was working on my dissertation when I realized that I just wouldn’t have time to write it. I looked on Google and searched for a provider of the service I was looking for. WHen I found , it looked really legitimate at first. I went through their blog, samples and other site pages and I was really convinced that this company was going to hook me up with a decent writer. So, before I bought I actually searched for and to make sure that other people did not get ripped off. I found a few pissed off complaints, but nothing major that a business doesn’t face. I decided to give them an honest chance.


  Well, I paid roughly $600 for a dissertation to be done in a few weeks. The writer made my a bit nervous because he didn’t seem to have very good grammar in his messages, although he had very high ratings and had done over sixty orders. But after getting my first draft, I realized that I was just another scam victim. The paper made no sense, my professor told me that I was going to fail if I brought him any more garbage like that. He saw right through my whole plan because the quality of writing was so poor.

  I quickly realized that my writer was NOT American. He did not speak English and certainly could not write well. Despite this, I went back to and asked for a revision from a different writer. They didn’t want to help me and told me that “this is just their system” and it’s community oriented with ratings. I asked myself, if this guy had such a high rating, what would a low rating writer look like?

  At this point, I realized that I wasn’t going to get a good paper from so I just decided to get my money back and write it myself. But their support people didn’t want to help me get my money back for the poor job. They even threatened me by saying that they will file for copyright suit if I didn’t shut my mouth. Well, I am a computer science nerd and know how to build websites. I guess they just pissed off the wrong person. I cut my losses and let them take my money, but I have to make sure that others don’t get ripped off like I did.  2 THOUGHTS ON “REVIEW”
  McKenzie on June 9, 2013 at 1:07 AM said:
  Thanks for a great website. I found the link on

  Reply ↓
  Joe on August 17, 2013 at 4:25 PM said:
  Sorry, take great care while choosing writing help companies.

  ReplyDelete
 6. Cost of Malaria and Dengue Fever in Bangladesh and the potential of using LVPEF devices such as ParaZapper to help ease the suffering and illness


  Mosquitoes are responsible for malaria diseases. Usually this mosquito is found in tropical region in urban and peri urban area. When the ades mosquito bites humans then the dengue virus may be transmitted to the human body. IEDCR (Institute of Epidemiology Disease Control and Research took a hospital based surveillance in the 6 district , from 2008 - 2009. Usually dengue is more common in post monsoon season. Affected rate in rural 49% and urban 51%.

  Dengue fever was first identified during 1950s in Asian countries. Now dengue is common disease in more than 100 countries. Some days ago this diseases epidemics rate was 40-50%, now it reach 80-90%. Every year more than 500,000 people admit to the hospitalization and 6% roughly die.

  The main indication of the disease is illness, flu like symptoms, fever, vomiting. When this fever reach deadly condition then liver enlarges and high fever exists. If that moment patient don't get proper treatment then patient may quickly go into serious condition within 12-24 hours.

  Dengue fever is not specific treatment, but if the patient takes immediate steps and an expert doctor can save the lives of dengue patients.

  I asked a person if the zapper is effective for dengue fever but this person can't able to answer my question. Then i describe some issue clearly. Zapper can destroyed bacteria, fungi, microbes, protozoa from water. But dengue virus is too small to see with a microscope, so need to use ParaZapper™. I got some effective features in ParaZapper™ CC2. It is believed by some that it can destroy viral infection within 12-24 hours.

  See: http://paradevices.com for additional information.
  ParaZapper products are sold at http://huldaclarkparazapper.com

  ReplyDelete
 7. Hi, Good new for you. We are provide you econometrics help service. I think it is good service. So you can visit this site. It is great site. I get more information from here.

  ReplyDelete
 8. You should try blitz brigade hack , cheats and so many free stuff than click here
  Contact Us to get this absolutely free.

  ReplyDelete
 9. I have been looking the google for such info and i wanted to say thanks to you for the post. Also, just off topic, where can i get a copy of this theme? Thanks
  Obat Tradisional Keputihan Obat Herbal Sesak Nafas Obat Penyakit Hipokalemia Tradisional Obat Gondok Obat Aterosklerosis
  thank you very much has been willing to share information with us.

  ReplyDelete
 10. # Mr.P anda akan makin besar dan Perkasa dengan meminum vimax dan anda bisa mendapatkanya dijualvimaxpills.com

  #dan untuk yang kelebihan berat badan atau kegemukan anda bisa mencoba suplemen pembakar lemak
  tentunya berfungsi sebagai Pembakar Lemak yang baik dan tanpa efek samping

  #Just share==>Kratingdaeng or redbull is Minuman Berenergi aman tidak berbahaya yang sudah terkenal dan sudah tidak diragukan lagi manfaatnya.
  disamping menambah stamina juga meningkatkan konsentrasi==>>read more at(http://satriyoku.blogspot.com/2015/04/minuman-berenergi-aman.html)

  ReplyDelete
 11. Your web site provided us with valuable information to work on. You've done an impressive task and our whole neighborhood can be thankful to you. Also visit my web site :
  Modern Living Room
  Living Room Decor 2015
  Living Room Table Sets
  Living Room Theater
  Living Room Furniture

  ReplyDelete
 12. Very nice website and articles. I will be realy very pleased to visit your website. Now I am found that we actually want. I check your website everyday and attempt to learn something from a blog. Thank you and looking forward to your new submit.

  software drivers download


  ReplyDelete
 13. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 14. bokep lokal indo terbaru 2015

  download ==>bokep lokal

  ReplyDelete
 15. definitely get through it with passion? thank you for providing information of interest
  Pengobatan Alternatif Penyakit Liver Secara Tradisional

  ReplyDelete
 16. Some people are incredibly fond of reading books can distinguish the best book being a guide and a book which is not good. It all hangs with your reading through experience.
  2016 Toyota Fortuner Price and Release Date
  2016 Toyota RAV4 Special Edition
  Mclaren 650s Spider Price UK
  Porsche 930 For Sale UK

  ReplyDelete
 17. I had been very impressed by this post, this site happens to be pleasant news Thanks very much for this interesting post, and I meet them more often then I visited this web site.
  2016 Toyota Sequoia
  2016 Toyota Sienna Price and Release Date
  2016 Toyota Yaris Features
  2016 BMW Z4 Review

  ReplyDelete
 18. This was an excellent article, you summed up the points so well.


  immigration to Sweden

  ReplyDelete
 19. I had been very impressed by this post, this site happens to be pleasant news Thanks very much for this interesting post, and I meet them more often then I visited this web site.
  2016 Ford Focus
  2016 GMC Sierra
  2016 Hyundai Elantra
  2016 Jeep Cherokee

  ReplyDelete
 20. I really like this, you definitely can describe every part of the story into very little detail.
  2016 Camaro ZL1
  2016 Dodge Barracuda
  2016 Ford F 150 Raptor
  2016 Jaguar XE

  ReplyDelete
 21. A very awesome blog post. We are really grateful for your blog post. You will find a lot of approaches after visiting your post. I was exactly searching for. Thanks for such post and please keep it up. Great work.
  2016 Ford Expedition
  2016 Ford F 250
  2016 Ford Ranger
  2016 Infiniti Q60

  ReplyDelete
 22. Your good expertise and kindness in playing considering the pieces was very beneficial. I don’t know what I would did if I hadn't encountered such a step in this way
  2016 Subaru BRZ
  2016 Subaru Forester
  2016 Subaru XV Crosstrek
  2016 Toyota Tacoma

  ReplyDelete
 23. I have a habit of doing meditation and I practice it daily without missing it even for a day!
  salam Jasa SEO Indonesia: The new site: Jasa SEO Murah for seo services

  ReplyDelete

Google Analytics Alternative